The VINAPHONE
The caoVINAPHONE duoc su dung de nap tien vao tai khoan dien thoai cua mang VINAPHONE va cac game cua TeaMobi nhu Ongame Mobi, Mobi Army, Avatar.
Ban chu y tren the co logo VINAPHONE.
The duoc ban rong rai tai Buu Dien, nha sach...
The co cac menh gia la 20.000d, 50.000d, 100.000d, 200.000d, va 500.000d.

Tren the co So Seri va Ma So Nap Tien (in duoi lop trang bac).
Ban chu y chi mua the co lop trang bac con nguyen ven, chua bi cao.
Tai trang nap the VINAPHONE cua TeaMobi, ban nhap vao Ten tai khoan, chon tro choi can nap (Ongame Mobi, Mobi Army hoac Avatar), So seri, Ma so the va nhan nut Nap the. Khi nap thanh cong ban se nhan duoc cau thong bao. Chuc ban thanh cong!

Tro ve trang nap the

Moi thac mac xin vui long lien he:
TeaMobi
- Hotline: 19006826
- Dien dan: www.teamobi.com
- Email: cs@teamobi.com