Bạn cần có gì?
Điện thoại với Sim Mobi, Viettel đã sử dụng từ 6 tháng trở lên.
Có đủ tiền trong tài khoản chính.